18 Jun 2015

Nabi Mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin.

Usaha Nabi Muhammad s.a.w mempersaudarakan umat Islam Madinah adalah langkah bijaksana seorang pemimpin untuk memperkasakan solidariti mukminin.

Mengambil contoh ini, kita boleh memperkasakan umat Islam di Malaysia dengan PERKAHWINAN SILANG ANTARA AHLI PAS DAN UMNO, JUGA ANTARA SAUDARA BARU DENGAN ORANG MELAYU.

Bila ikatan kekeluargaan sudah terjalin, semoga benci dan dendam kesumat akan musnah dalam lipatan masa.

Kita boleh bermula secara kecil-kecilan dengan usaha individu dan keluarga dahulu. Bila sudah berkembang dan menjadi perkara biasa, mungkin satu majlis perkahwinan mega peringkat nasional boleh diatur oleh pemimpin bangsa Malayu yang cintakan perdamaian dan kasih sayang sesama saudara serumpun dan seagama ini.


8 Jun 2015

PENYATUAN BANGSA MELAYU (Akhir)

5. Bersatu Dalam Menilai Kawan Dan Lawan

Islam telah menetapkan siapakah kawan dan lawan, sahabat dan musuh. Maka hendaklah kita sama-sama dapat mengenali nya. Yang menjadi musuh sama-sama kita jadikan sebagai musuh dan menolaknya tanpa ada bertolak ansur sedikitpun. Kawan dan sahabat hendaklah kita jadikan sebagai sahabat dan sama-sama menerima sebagai sahabat, bergaul dengannya, mempertautkan kasih sayang dengannya serta bermuafakat dalam urusan agama. Sekiranya ada pihak yang mencoba untuk menghancurkannya, harus kita pertahankan.

Dalam Al Quran ALLAH menjelaskan kepada kita siapa musuh dan siapa sahabat atau saudara kita sebagai orang mukmin. Firman ALLAH tentang musuh:

 Maksudnya: "Dan tidak akan redha oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selama-lamanya kepada kamu hingga kamu mengikuti millah (cara hidup) mereka. "
(Al Baqarah : 120)

Firman ALLAH tentang sahabat dan saudara:

Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara satu sama lain, oleh kerana itu berusahalah mendamaikan kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada ALLAH supaya kamu mendapat rahmat." (Al Hujuraat : 10)

Demikianlah pengertian dan konsep bersatu dalam lslam. Dengan konsep itu Islam memanggil dan menyeru seluruh bani insan bernaung di bawahnya tanpa melihat bangsa, warna kulit, bahasa, keturunan, daerah, negara dan perbedaan lahiriah lain yang palsu, yang direka oleh manusia untuk mempertahankan statusnya yang bersifat sementara itu. Walaupun pada lahirnya ada perbedaan bangsa, bahasa dan warna kulit di antara manusia itu, tapi apa yang ALLAH jadikan itu semata-mata mempunyai hikmah yang amat besar untak manusia itu sendiri, yaitu untuk tujuan saling kenal-mengenal. Firman ALLAH:

 Maksudnya: "Hai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dan mengadakan hubungan." (Al Hujuraat : 13)

Islam menyatukan seluruh manusia sedunia di bawah namanya dengan lima ikatan yang kukuh dan sejati sambil membebaskan mereka dari segala kungkungan keduniaan yang sempit dan pura-pura. Kalau semua umat Islam menerima konsep itu serta mempraktekkannya, maka itulah kekuatan hakiki yang menjamin kejayaan perjuangan yang sedang kita usahakan dan lalui ini.

PENYATUAN BANGSA MELAYU (3)

3. Bersatu Mempamerkan Akhlak Mulia.

Bersama-sama berusaha memiliki akhlak yang baik. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam segala hal, seperti cara makan, pakaian, sifat sabarnya, ikhlasnya, tawadhuknya, zuhudnya, dermawannya, pemaafnya, bicaranya, bergaulnya, kebersihannya, ibadahnya dan lain-lain yang menjadi sunnah hidupnya.

Di samping itu hendaklah kita bersama-sama berusaha membuang semua akhlak yang buruk dan keji seperti sombong, bakhil, penakut, cinta dunia, pemarah, hasad dengki, keluh-kesah dan mazmumah lain yang bersarang dalam hati manusia.

4. Bersatu dalam Perkara-perkara Khilafiah (Cabang dan ranting dalam agama)

Bersikap terbuka, lapang dada dan tenggang rasa dalam masalah khilafiah. Hendaklah kita pahami bahwa Islam memperbolehkan dan membenarkan adanya perbezaan pendapat dalam masalah furu'iyah tanpa mengganggu atau merusak persoalan asas (pokok) Islam itu sendiri. Nabi SAW pernah bersabda:
Maksudnya: "Perbezaan pendapat di antara umatku adalah mendatangkan rahmat. " (Riwayat A1 Baihaqi)

Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas berbunyi:
Maksudnya: "Perbezaan di antara sahabatku bagi kamu adalah suatu rahmat. " (Ehya').

Kerana itu sikap kita terhadap hal-hal khilafiah hendaklah sama-sama kita terima dan jangan dijadikan isu sensitif dan menjadi sebab persengketaan.

PENYATUAN BANGSA MELAYU (2)

2. Bersatu Mengamalkan Syariat Allah

Bersatu memerima dan melaksanakan syariat itu ialah bersatu dalam menerima lima hukum ALLAH, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari salah satu hukum tersebut melalui kerja apa pun baik kerja yang kecil maupun kerja yang besar.
Adapun takrif rukun-rukun tersebut adalah seperti berikut:

i) Wajib: Dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa, maka dalam hal ini wajib dilaksanakan.
ii) Sunat: Dilaksanakan diberi ganjaran pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, maka kedudukannya elok dilaksanakan.
iii) Haram: Dilaksanakan berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala, maka kedudukannya wajib ditinggalkan.
iv) Makruh: Jika dilaksanakan(larangannya) tidak berdosa (tapi ALLAH benci) dan jika ditinggalkan mendapat pahala, maka kedudukannya elok ditinggalkan.
v) Mubah: Suatu perbuatan yang kedudukannya tidak berdosa dan tidak mendapat pahala jika dilaksanakan atau ditinggalkan, maka perbuatan tersebut boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan, sesuai pilihan hati.

Walau bagaimanapun, dalam Islam perbuatan yang mubah itu, dapat memberi manfaat kepada kita atau dengan kata lain dapat menjadi ibadah dan mendapatkan pahala kalau kita laksanakan dengan mengikuti rukun- rukun yang tertentu yaitu lima perkara :

Niat harus tepat (karena ALLAH), pelaksanaannya mengikuti syariat, perbuatan yang dilaksanakan itu dibolehkan oleh syariat (tidak bertentangan dengan syariat), natijahnya (hasilnya) mesti betul (untuk tujuan meninggikan syiar Islam) dan tidak meninggalkan atau mengabaikan rukun fardhu ain.

Jadi, bila kita diperintahkan bersatu dalam syariat, bererti kita diperintahkan menerima segala ketetapan lima hukum tersebut. Menerima di sini maksudnya memahami, mengamalkan dan memperjuangkannya. Maksudnya yang lebih jelas ialah perbuatan yang wajib dan sunat itu hendaklah dipahami, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan. Semua perbuatan yang haram dan makruh hendaklah dipahami, diyakini dan ditinggalkan serta diperjuangkan untuk menghapuskannya. Dan selanjutnya semua perbuatan yang mubah, difahami, diusahakan serta digalakkan supaya menjadi ibadah.

Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini: Hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, jihad, tarbiah, siasah (politik) dan lain-lain adalah perbuatan wajib, maka umat Islam harus menerimanya sebagai hukum wajib serta berusaha memahami, mengamalkan dan memperjuangkannya supaya ditegakkan secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh.

Sebaliknya, hal-hal yang berhubungan dengan arak, zina, korupsi, judi, buka aurat, pergaulan bebas, riba dan lain-lain adalah perbuatan haram, maka seluruh umat Islam harus bersama-sama meyakininya sebagai hukum haram dan berusaha meninggalkannya serta memperjuangkannya supaya tidak diamalkan oleh masyarakat dan berusaha menghapuskannya secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh.

PENYATUAN BANGSA MELAYU (1)

Konsep Bersatu.

Konsep bersatu dalam Islam telah ditetapkan bentuknya. Dalam Al Quran ALLAH berfirman:

Maksudnya: "Berpegang teguhlah kamu dengan tali ALLAH dan janganlah kamu berpecah-belah."
(Ali Imran : 103)

Tali ALLAH yang dimaksudkan oleh ALLAH dalam ayat ini ialah Agama ALLAH (Syariat Islam) sebagaimana yang telah digariskan oleh ALLAH dalam Al Quran dan Rasul dalam Sunnahnya. ALLAH telah memerintahkan kita bersama-sama berpegang teguh dan bersatu kukuh dalam Islam dan Dia melarang kita berpecah-belah. 

Secara terperinci (tafsir) dapat dihuraikan konsep bersatu itu menjadi lima perkara :

1. Bersatu Akidah

Keyakinan dan pegangan kita mesti tepat sebagaimana yang dikehendaki dalam iktikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, iaitu meyakini keenam rukun Iman dengan sebenarnya. Yakin kepada ALLAH dan semua sifat-sifat-Nya yang wajib, mustahil serta yang jaiz bagi ALLAH. Yakin kepada 10 malaikat sebagaimana yang diceritakan dalam Al Quran. Yakin kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yakin kepada 25 Rasul yang disebutkan dalam Al Quran. Yakin kepada hari akhirat dan yakin kepada qada' dan qadar (untung baik dan untung jahat) semuanya datang dari ALLAH Taala.

1. Yakin kepada Allah
2. Yakin kepada para Malaikat
3. Yakin kepada Kitab Al Quran
4. Yakin Kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul
5. Yakin kepada hari Akhirat
6. Yakin kepada Qada' dan Qadar 

Inilah kesatuan yang paling asas dan awal untuk menyatukan hati-hati manusia